Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", wordt verstaan onder:
1.2 "Deelnemer": de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Voetbalopleidingscentrum.nl  en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Voetbalopleidingscentrum.nl.
1.3 "Inschrijfformulier": formulier dat deel uitmaakt van de internetsite "www.voetbalopleidingscentrum.nl" van Voetbalopleidingscentrum.nl.
1.4 "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Voetbalopleidingscentrum.nl.
1.5 "Overeenkomst": een overeenkomst tussen Voetbalopleidingscentrum.nl en Opdrachtgever ter zake van één of meer door Voetbalopleidingscentrum.nl ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.6 "Deelnamekosten": de totale som van de door Voetbalopleidingscentrum.nl - ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.
1.7 "Voetbalopleidingscentrum.nl": gevestigd te Alphen aan den Rijn.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Voetbalopleidingscentrum.nl gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten van Voetbalopleidingscentrum.nl.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Voetbalopleidingscentrum.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Voetbalopleidingscentrum.nl daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Voetbalopleidingscentrum.nl zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt en het formulier heeft verstuurd.

4. Betaling

4.1 iDEAL betaling : Voetbalopleidingscentrum.nl biedt de mogelijkheid via iDEAL te betalen (alleen mogelijk voor betalingen binnen Nederland). Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het aanmeldproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
4.2 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 Bij niet tijdige betaling behoudt Voetbalopleidingscentrum.nl zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 9 lid 4 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

5. Instructies en gedragsregels

5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Voetbalopleidingscentrum.nl ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Voetbalopleidingscentrum.nl nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Voetbalopleidingscentrum.nl in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Voetbalopleidingscentrum.nl van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

6. Aansprakelijkheid van Voetbalopleidingscentrum.nl

6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijden voor risico van de Deelnemer. Voetbalopleidingscentrum.nl aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Voetbalopleidingscentrum.nl – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Voetbalopleidingscentrum.nl, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 Voetbalopleidingscentrum.nl aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor enige vorm van ongemak, medische problemen of letsel die ontstaan als gevolg van aangeboden drankjes, lunches of andere vormen van voedsel indien de Opdrachtgever noch de deelnemer niet uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt enige vorm van allergieën/intoleranties te hebben.
6.3 Voetbalopleidingscentrum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Voetbalopleidingscentrum.nl bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.4 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Voetbalopleidingscentrum.nl beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Voetbalopleidingscentrum.nl en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van Deelnemer.
7.2 Opdrachtgever zal Voetbalopleidingscentrum.nl vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering Voetbalopleidingscentrum.nl

8.1 Indien Voetbalopleidingscentrum.nl door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Voetbalopleidingscentrum.nl gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
8.2 Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Voetbalopleidingscentrum.nl geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Voetbalopleidingscentrum.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder andere ziekten, epidemieën, natuurrampen of voor Nederland extreme weersomstandigheden, werkstakingen en overmacht bij derden van wie Voetbalopleidingscentrum.nl op enigerlei wijze afhankelijk is worden daaronder begrepen. Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt, los van het voorgaande, ook expliciet begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per evenement.

9. Annulering door Opdrachtgever

9.1 Onderstaande bepalingen met het oog op annulering zijn enkel niet van toepassing indien er wordt geannuleerd, en daarmee de Overeenkomst wordt ontbonden, binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.
9.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van ontvangst van de afmeldingsemail bij Voetbalopleidingscentrum.nl als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
9.3 Bij annulering op grond van aantoonbare ziekte, blessure of ernstige calamiteiten, wordt er €12,50 administratie- en annuleringskosten ingehouden op het reeds betaalde inschrijfgeld. Het restant van het inschrijfgeld wordt retour gestort op de aangegeven bankrekening. In geval van ziekte of blessure dient een doktersverklaring te worden overhandigd aan Voetbalopleidingscentrum.nl per email.
9.4 Bij annulering van de Overeenkomst voor voetbaldagen of een voetbalvakantieweek in de schoolvakantie op overige gronden dan genoemd in lid 2 van dit artikel, wordt per Deelnemer het volgende bedrag in rekening gebracht:
- €12,50 administratie- en annuleringskosten, indien de annulering tot 6 weken voor het evenement is ontvangen
- 25% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 6 - 2 weken voor het evenement is ontvangen.
- 50% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 14 - 7 dagen voor het evenement is ontvangen.
- 75% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 7 - 2 dag(en) voor het evenement is ontvangen.
- 100% van het inschrijfgeld, indien de annulering op de dag voor het evenement of op de dag van het evenement schriftelijk of telefonisch is ontvangen.
9.5 Indien de Opdrachtgever een deelnemer meerdere malen heeft ingeschreven voor dezelfde activiteit, wordt bij annulering van de te veel geboekte activiteit het inschrijfgeld retour gestort, onder inhouding van €12,50 aan administratie- en annuleringskosten.

10. Gevonden voorwerpen

10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement nog zeven dagen door Voetbalopleidingscentrum.nl bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Voetbalopleidingscentrum.nl gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

12. Overige bepalingen

12.1 Beeldmateriaal van de activiteiten en haar deelnemers, opgenomen ter plekke en op de diverse locaties, kunnen door Voetbalopleidingscentrum.nl evenals door haar partners (locatiehouders, clubs, evenementlocaties) worden gebruikt in haar communicatiemiddelen ter promotie van Voetbalopleidingscentrum.nl. Het verkregen beeldmateriaal zal door Voetbalopleidingscentrum.nl voor onbepaalde tijd worden bewaard. Indien hier vragen of verzoeken over zijn, kan contact opgenomen worden met Voetbalopleidingscentrum.nl via info@voetbalopleidingscentrum.nl.